Nahoru
Větší velikost písma Normální velikost písma

menu

Vnitřní řád

Vážení pacienti, dnes jste se stali pacienty Léčebny pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové (dále jen LDN). Veškerý personál je zde pro Vás, aby Vaše hospitalizace byla co nejpříjemnější. Snahou všech našich kvalifikovaných pracovníků (zdravotnického i pomocného personálu) je poskytování citlivé a ohleduplné dlouhodobé péče a respektování Vašich bio, psycho a sociálních potřeb. V této snaze nám můžete pomoci i Vy sami, zejména pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním tohoto řádu.

Žádáme pacienty LDN a návštěvy, aby dodržovali následující pokyny a tím pomohly vytvořit příjemné prostředí pro úspěšné léčení.

Při nástupu

Při nástupu potřebujete: průkaz pojištěnce, občanský průkaz, všechny dostupné doklady o Vaší nemoci (překladová zpráva), doporučení k přijetí, potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, pokud Vám byla vystavena.

Při svém pobytu spolupracujte s ošetřujícím personálem a respektujte jejich pokyny.

Vybavení pro hospitalizaci

Do LDN si vezměte a nechávejte si pravidelně doplňovat tyto hygienické pomůcky: mýdlo tuhé, mýdlo tekuté, ALPA, olej, šampon na vlasy, hřeben, papírové kapesníky na jedno použití, toaletní papír, kartáček a pastu na zuby nebo zubní protézu (lepidlo na protézu), u mužů holící potřeby a vhodné bačkory nebo obuv na rehabilitaci. Dle potřeby i ručníky. Rovněž si s sebou vezměte kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátka, francouzské hole apod.) pokud je používáte.

Odevzdání oděvů

Oděv a prádlo odevzdejte při přijetí přijímací sestře, která zajistí jejich uložení, nebo je ponechte svému doprovodu. V LDN lze používat vlastní čisté osobní prádlo jen za předpokladu, že Vaši příbuzní zajistí jeho častou výměnu.

Je možné mít vlastní ponožky, svetr, vestu, župan, šátek na hlavu.

Cenné věci a šperky

Cenné věci, jako šperky, větší obnos peněz, doporučujeme nechat doma. Pokud je máte při příjmu, můžete je uložit v přijímací kanceláři do depozita. Za neodložené věci do depozitu, nenese LDN zodpovědnost.
Na oddělení si s sebou vezměte pouze drobné peníze do 50,- Kč, jinak nebudete moci uplatňovat na správě léčebny požadavek náhrady za případnou ztrátu větší částky peněz. Dle Vašich potřeb Vám může být z Vašeho depozitu vydána hotovost, o kterou si požádáte, ale na vlastní riziko.

Použití televize a rádia

Pokoje jsou vybaveny televizním přijímačem, který je k dispozici pacientům. Použití rádia je možné s použitím vlastního spotřebiče na baterie. Provoz televize a rádia je možný od 08,00 – 21,00h. Provoz musí být vždy po dohodě s ostatními pacienty na pokoji, je nutné při výběru času, programu a hlasitosti dbát na vzájemnou toleranci a dohodu. Omezení nad rámec tohoto řádu určuje lékař nebo personál s ohledem na nutnou léčbu.

Identifikace pacienta

Při přijetí do LDN Vám bude na zápěstí připevněn identifikační náramek, který bude obsahovat Vaše příjmení, jméno, rok narození. Náramek slouží k Vaší identifikaci během hospitalizace, během vyšetření, při podávání léků apod. Náramek bude odstraněn při ukončení hospitalizace.

Pacient se smyslovým postižením nebo těžkými komunikačními problémy

Pacient, se smyslovým postižením nebo těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody, má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívajícími prostředky, které si sám zvolí. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to dle konkrétních možností jednotlivých oddělení a souvislosti s právy ostatních pacientů. Podrobnosti práv jsou uvedeny v OS 03-03 Ochrana práv pacientů LDN.
Veškerá odpovědnost za chování a zajištění péče o psa (krmení, venčení, hygienická očista, úklid...) spočívá na pacientovi, kterého pes doprovází. Podmínkou vstupu do LDN je platný průkaz asistenčního psa, předložení dokladu o základním očkování psa (proti vzteklině - DHLPP) a doklad o odčervení.

Přijetí na oddělení

Po přijímacích formalitách Vám bude přiděleno lůžko a budete informován(a), kdo je Vaším ošetřujícím lékařem. Každý pacient má svého ošetřujícího lékaře, který také podává zprávy příbuzným o zdravotním stavu pacientů.
Své zdravotní potíže a dotazy hlaste svému lékaři (vhodný čas je při lékařské vizitě) a kdykoliv v případě potřeby všeobecným sestrám, které neprodleně informují službu majícího lékaře. Udržujte čistotu na pokojích, na chodbách, na toaletách, v koupelnách a samozřejmě i v celém areálu LDN. Respektujte třídění odpadu. Odpadky vyhazujte pouze do košů k tomu určených. Sociální situaci pacientů LDN pomáhá řešit sociální pracovnice, která provádí pohovory s každým pacientem a jeho příbuznými.

Léky

Během hospitalizace nesmíte používat žádné své léky bez vědomí ošetřovatelského personálu, lékaře. Všechny naordinované léky budete dostávat od všeobecných sester, nebo zdravotnických asistentů v přesné dávce a v přesný čas dle ordinace lékaře. Během hospitalizace Vám léky předepisuje ošetřující lékař. Jestliže užíváte léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou a odevzdejte všeobecné sestře již při příjmu, budou Vám vráceny při odchodu z LDN.

Strava a dieta

Stravu a dietu Vám určí lékař. Neporušujte, prosíme, průběh léčení konzumací nevhodné stravy. Se souhlasem ošetřujícího personálu si můžete dát přinést na oddělení nealkoholické nápoje, ovoce, kompoty apod.
Po předchozí dohodě si můžete nechat uložit potraviny v pacientské chladničce. Potraviny musí být označené jménem pacienta a musí být uveden datum uložení, pokud to není potravina s uvedenou expirační dobou na obalu. Obsah chladničky je pravidelně kontrolován ošetřovatelským personálem a potraviny s prošlou expirační dobou jsou likvidovány. Potraviny, které nejsou označeny datem spotřeby, je povoleno uchovávat pouze po dobu 24 hodin od přinesení. Není povoleno skladovat potraviny a ovoce na parapetech okna.

V LDN provádí pověřená pracovnice pravidelný úklid, dezinfekci a kontrolu obsahu nočních stolků se souhlasem pacienta při přijetí (razítko v ošetřovatelské dokumentaci). V nočních stolcích není povoleno uschovávat potraviny, které podléhají zkáze, alkohol, zbraně, hořlavé a jiné nebezpečné látky včetně drog a léků.

Chodící pacienti se stravuji v místech k tomu určených na chodbách, ležícím pacientům je strava podávána na pokoji. Zbytky jídel nesmí zůstávat na pokoji. V celé LDN platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a požívání jiných návykových látek. Pacient je povinen se v odůvodněných případech podrobit na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyšetření, zda je či není pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. Toto platí i pro zákonného zástupce.

Denní režim

Aby mohla být zajištěna kvalitní péče, je nutné na odděleních dodržovat režim dne:

Čas Úkony
06:00 - 07:30 hod. probouzení nemocných, ranní toalety, odběry biologického materiálu
07:30 - 08:00 hod. snídaně, podání léků
09:00 - 11:15 hod. lékařská vizita, rehabilitace, léčebné výkony, ošetřovatelská péče, konziliární vyšetření v jiných ZZ
11:15 - 11:45 hod. podání léků, oběd
12:00 - 13:15 hod. pokračování lékařské, ošetřovatelské a rehabilitační péče
14:00 - 18:00 hod. možnost návštěvy zahrady, návštěvy
17:00 - 18:00 hod. podání léků, večeře
18:30 - 20:00 hod. večerní toalety, průběžně poskytování ošetřovatelské péče
21:00 - 06:00 hod. noční klid

Pokud chcete opustit oddělení za jakýmkoliv účelem, hlaste to, prosíme, službu konající sestře. Uvedené časy jsou orientační, řídí se organizací práce sester a naléhavostí situace. Opuštění areálu LDN bez souhlasu lékaře je zakázáno.

Návštěvy v LDN jsou doporučovány s ohledem na provoz

Pondělí - pátek Sobota, neděle, svátky
14:00 – 18:00 hod. 14:00 – 18:00 hod.

Mimo určenou dobu jsou návštěvy možné po domluvě s ošetřovatelským personálem. Z důvodu zajištění bezpečnosti pacientů musí být budova LDN, vstupní brány po 18:00 hodině uzamčena.

Návštěvy musí respektovat pokyny ošetřovatelského personálu. Požádejte své příbuzné nebo známé, aby brali ohled na ostatní nemocné, aby se chovali ukázněně, nesedali na lůžka a pamatovali na to, že nemocní potřebují klid.

Dále je požádejte, aby Vás navštěvovali v menších skupinkách. Nedoporučujeme, aby se návštěv účastnily děti do 6-ti let. Zařízení LDN je pro pacienty a návštěvy bezbariérové po celé budově. V případě, že je návštěva mobilní na vozíku (prostředku), nebo se jiným závažnějším postižením vyžadujícím asistenci, je vhodné, aby informovali personál oddělení. Je zakázáno narušovat domácí řád, léčebný režim. Personál LDN bude napomáhat návštěvám pacientů.

S ohledem na provoz oddělení a zdravotní stav pacienta je možné sjednat návštěvy individuální, event. je možná nepřetržitá přítomnost zákonného zástupce, popř. osoby určené zákonným zástupcem nebo osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to dle konkrétních možností oddělení a dle hygienicko-epidemiologického režimu oddělení. Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitel LDN návštěvy dočasně zakázat.

Propustka pacientů mimo LDN

Propustky pacientů mimo léčebnu povoluje zásadně ošetřující lékař v souladu s požadavky pojišťoven. Propustka se povoluje na Vaše přání a to v případě, že je to prospěšné z hlediska zdravotního stavu. Pacient a jeho doprovod v tomto případě podepisují v dokumentaci, že opouští LDN na vlastní odpovědnost. Propustka může trvat pouze po 1 noci. Delší propustku může v oprávněném případě schválit ředitel LDN. Přepravu si zajišťuje pacient.

Epidemiologické zásady, hygiena

Při veškeré činnosti v LDN jsou pracovníci, pacienti, návštěvy povinni dodržovat zásady hygienického a protiepidemického režimu. Patří mezi ně udržování čistoty na pokojích, toaletách a chodbách, osobní hygiena, pravidelné větrání. Návštěvy musí respektovat stanovený režim LDN.

Informace o zdravotním stavu pacienta

Zaručujeme Vám naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě. K léčbě bude přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálním ohledem na Vaše soukromí. Je však velmi důležité informovat lékaře o potížích a o všem, co Vás bolí a trápí. Informace o Vašem zdravotním stavu podává výhradně ošetřující lékař pouze Vámi určeným osobám. S ohledem na povinnou mlčenlivost zdravotnických pracovníků, určete v Informovaném souhlasu s hospitalizací, kterým Vašim blízkým osobám mohou být sdělovány informace o Vašem zdravotním stavu, dále, kdo může nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace a pořizovat si výpisy, opisy nebo kopie těchto dokumentů. V případě, že nebudete schopen/-a s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytovanou péčí, uveďte, kdo bude oprávněn tento souhlas vyslovit za Vás, nebo uveďte, že si nepřejete, aby kdokoli jiný za Vás vyslovil souhlas nebo nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb. Informace o zdravotním stavu lze podávat telefonicky, pouze ve výjimečných případech a na základě předchozí domluvy mezi zdravotníky a příbuznými s jednoznačnou identifikací volajícího. Můžete rovněž vyslovit zákaz podávání informací o Vašem zdravotním stavu, a to s výjimkami, které stanoví zákon a kdy mohou být tyto informace podány bez vašeho souhlasu Zákonný zástupce pacienta, osoba určená pacientem, osoba blízká pacientovi nebo osoba ze společné domácnosti je povinna prokázat totožnost občanským průkazem, jestliže o to zdravotnický personál požádá. Tuto povinnost má i osoba, která uplatňuje právo na informace o zdravotním stavu pacienta.

Informovaný souhlas

O všech zákrocích, způsobu léčby a vyšetřeních, máte právo být řádně poučen. V případě invazivního výkonu/vyšetření, zajišťuje ošetřující lékař také Informovaný souhlas s konkrétním výkonem.

Podmínky pro zajištění správného léčebného režimu

Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytnými pomocníky při léčení. Nerušte ostatní nemocné.
Polední klid trvá od 12.00 do 13.15 hodin, noční klid je od 21.00 do 6.00 hodin.
V době poledního a nočního klidu mobilní telefon buď vypněte, nebo nastavte do režimu, kdy nebude rušit ostatní pacienty.
Respektujte soukromí a práva ostatních pacientů, berte ohled na jejich nemoc a případné potíže s ní spojené.
S důvěrou se obracejte na svého ošetřujícího lékaře.
Podněty a připomínky, které není nutné řešit bezprostředně, nám můžete sdělit prostřednictvím dotazníku spokojenosti s vložením do označených schránek, které jsou k dispozici na patrech.
Nedostatky v péči nám neváhejte sdělit ihned.

Vstupní dveře LDN jsou dle OS 02 Řád a zabezpečení areálu LDN, uzavřeny od 18:00 do 05:00 hodin.

V případě požáru nebo jiné krizové situace zachovejte klid, případně nahlaste zjištěnou skutečnost personálu, a řiďte se pokyny zaměstnanců LDN. Kouření a manipulace s otevřeným ohněm v LDN je zakázáno. Je povoleno v areálu pouze na místech k tomu určených a zřetelně označených). Respektování tohoto zákazu je v souladu s Vaším léčebným režimem.

Upozorňujeme, že budova je monitorována požární signalizací a napojením na Hasičský záchranný sbor v Hradci Králové.

Duchovní služby

Naše LDN Vám může poskytnout také duchovní služby, informace získáte od staniční sestry na oddělení, kde jste hospitalizováni.

Při propuštění

Při propuštění z nemocničního ošetření Vás ošetřující lékař poučí o dalším postupu léčení. Pokud nebudete při poučení něčemu rozumět, neváhejte se zeptat. Do tří dnů od propuštění ohlaste u svého praktického lékaře návrat z LDN. Jen tak si zajistíte návaznost léčby.

Nerespektování Vnitřního řádu LDN může vést k předčasnému ukončení nemocniční péče.

ZÁSADY UVEDENÉ V DOMÁCÍM ŘÁDU PODROBNĚ POPISUJÍ ORGANIZAČNÍ POSTUPY, SMĚRNICE LDN